Polityka Prywatności

 

I.           WPROWADZENIE

Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności firmy Seargin Sp. z o.o. zarejestrowanej pod adresem ul. Chrzanowskiego 11, 80-278 Gdańsk, zwanej dalej Seargin.

Polityka prywatności Seargin, zwana dalej Polityką, określa zasady i sposoby przetwarzania i wykorzystywania danych lub informacji pozyskanych od klientów, kandydatów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do Seargin, w tym:

www.seargin.com,

www.facebook.com/seargin,

www.instagram.com/seargin.

Prosimy o uważne przeczytanie tej polityki. Wchodząc lub korzystając z jakiejkolwiek strony internetowej należącej do Seargin, wysyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w celu odpowiedzi na oferty pracy, polecania kandydata, pytania o ofertę itp. lub czytając Politykę, Użytkownik akceptuje jej warunki i potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

 

II.             TERMINY STOSOWANE W POLITYCE

Dane osobowe – zgodnie z definicją RODO, wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu osoby oraz innych danych, które w połączeniu z powyższymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. to regulacja w prawie unijnym, której celem jest ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Seargin przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z tym rozporządzeniem.

Specjalista– kandydat oferowany przez Seargin swoim klientom.

Użytkownik – kandydat do pracy, subskrybent newslettera, uczestnik konkursu lub szkolenia, osoba składająca zapytanie ofertowe, polecająca kogoś do pracy lub odwiedzająca jakąkolwiek stronę internetową należącą do Seargin, w tym portal kandydata.

Usługi – rozumiane jako usługi wykonywane przez Seargin drogą elektroniczną przez stronę internetową np. zapisanie się do newslettera, wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, przystąpienie do konkursu, zapisanie się na szkolenie, założenie konta na portalu kandydata.

 

III.                PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając dane osobowe na stronie www.seargin.com i każdej innej stronie internetowej należącej do Seargin, Użytkownik potwierdza że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na ujawnienie danych osobowych, które będą później wykorzystywane przez Seargin w sposób opisany w niniejszej Polityce.

 

IV.               ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Seargin Sp. z o. o., ul. Chrzanowskiego 11, 80-278 Gdańsk, tel. +48606484577 jest Administratorem danych osobowych Użytkownika przekazanych podczas korzystania z jakiegokolwiek serwisu internetowego Seargin; w szczególności podczas udziału w procesie rekrutacji, prowadzenia szkoleń, przesyłania informacji marketingowych (np. newsletterów), wyrażania zgody na udział w konferencjach lub wydarzeniach lub korzystania z innych usług dostępnych w serwisie.

 

V.            INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wszelkie pytania dotyczące regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce należy kierować do wyznaczonego przez Seargin Inspektora Ochrony Danych pod adresem rodo@seargin.com.

 

VI.                 CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Seargin przetwarza dane osobowe w celu:

1. Wysyłania informacji sprzedażowych i marketingowych (w tym newslettera) do Użytkowników na podany przez nich adres e-mail, jeśli wyrazili na to zgodę. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie działań marketingowych znajdują się w rozdziale X niniejszej Polityki.

2. Odpowiadania na zapytania Użytkowników przesłane przez formularz kontaktowy na podany przez nich adres e-mail lub numer telefonu bądź komunikacja z Użytkownikiem za pośrednictwem czatu.

W przypadku kontaktowania się z Użytkownikami w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes Seargin jako Administratora danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym lub podanych podczas rozmowy na czacie  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jest on uzasadniony potrzebą udzielenia kompleksowej odpowiedzi pytającemu. Bez przetwarzania danych osobowych (w szczególności danych kontaktowych) Seargin nie byłby w stanie tego zrobić, a w efekcie pomóc w rozwiązaniu problemu zdefiniowanego w zapytaniu.

3. Procesowania aplikacji o pracę złożonej przez Użytkownika i przeprowadzenia procesu rekrutacji po przesłaniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV lub odpowiednim formularzu.

W przypadku procesowania aplikacji o pracę podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie działań rekrutacyjnych znajdują się w rozdziale IX niniejszej Polityki.

4. Saergin może kontaktować się z Użytkownikami za pośrednictwem portalu LinkedIn w celu przedstawienia oferty pracy, zaproszenia do udziału w rekrutacji lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych, dbanie o wizerunek marki, a także poszukiwanie pracowników lub kontrahentów.

5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów.

W przypadku udziału w konkursie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Regulacje dotyczące udzielania zgody są zgodne z opisem w punkcie 1, ustęp 1-2 niniejszego rozdziału. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się w rozdziale XIII niniejszej Polityki.

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń otwartych i dedykowanych.

W przypadku szkoleń podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta z Seargin poprzez przesłanie formularza zamówienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7. W celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

Może się zdarzyć sytuacja, kiedy to Seargin będzie musiał pozyskać dane osobowe na podstawie przepisów obowiązującego prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

VII.                    UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Seargin ma prawo ujawnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Seargin może ujawnić dane osobowe Użytkowników podmiotom wspierającym Seargin w realizacji poszczególnych zamówień w ramach współpracy. Do takich podmiotów mogą należeć:
 • Firmy świadczące usługi marketingowe (agencje reklamowe, firmy mailingowe),
 • Firmy świadczące usługi w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń lub egzaminów.

Ujawnienie danych osobowych następuje poprzez powierzenie przetwarzania danych osobowych. W tym celu Seargin zawiera z ww. podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które spełniają wymogi art. 28 (3) RODO.

 1. Seargin może również ujawniać dane osobowe Użytkowników swoim Klientom podczas prowadzonych dla nich rekrutacji w celu realizacji zatrudnienia i delegowania Pracowników do świadczenia usług w ramach outsourcingu Specjalistów i całych zespołów. Seargin ma zawarte stosowne porozumienia lub umowy, które określają zasady powierzania danych osobowych.

Każdy Użytkownik, na zasadach określonych w rozdziale VII niniejszej polityki, ma prawo do otrzymania informacji dotyczących klienta, który otrzymał jego dane osobowe.

 

VIII.  PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, Art. 15-21 RODO, Użytkownik ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Seargin:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych.
 3. Prawo do usunięcia takich danych (“prawo do bycia zapomnianym”).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania takich danych.
 5. Prawo do przenoszenia
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania takich
 7. Prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Wszystkie te uprawnienia są realizowane na żądanie przesłane przez Użytkownika na adres: rodo@seargin.com.  Seargin weryfikuje każde żądanie i udziela odpowiedzi w ciągu 1 miesiąca od jego przesłania. Taka odpowiedź zawiera informacje o działaniach, które zostały podjęte, jak również szacowany czas obsługi samego wniosku, jeśli wymaga on dalszych działań.

Z uwzględnieniem pkt 8, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach, które wymagają jego zgody. Może to zrobić, jeżeli wycofanie nie wpływa na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach prowadzonych na podstawie zgody udzielonej przed wycofaniem.

W ramach prawa dostępu do danych osobowych, Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii informacji o:

 1. Celach przetwarzania jego danych osobowych.
 2. Kategorii danych osobowych – jaki rodzaj danych jest przetwarzany np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email i inne.
 3. Odbiorcy lub ich kategorie – do kogo (osoba, firma, lub instytucja) można podać dane.
 4. Prawa do żądania od Seargin sprostowania lub usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych czynności przetwarzania danych.
 5. Możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
 6. Źródle danych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby, firmy lub instytucji, która je przekazała.
 7. Stosowanie profilowania i zasady takich działań oraz konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

Seargin informuje, że każda kolejna kopia danych osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych przy tworzeniu kolejnej kopii. Koszt podawany jest Użytkownikowi po oszacowaniu zakresu informacji określonych w zapytaniu.

Seargin zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż wskazany powyżej (do dwóch miesięcy) w przypadku dużej liczby zapytań lub skomplikowanego charakteru zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumie się konieczność przygotowania zestawienia danych osobowych z wielu systemów, konieczność konsultacji z więcej niż jedną osobą z jednego lub więcej działów w celu uzyskania żądanych informacji. Seargin ma obowiązek poinformować Użytkownika o takiej sytuacji i udzielić stosownego wyjaśnienia.

Seargin ma prawo odmówić uznania któregokolwiek z praw określonych w Art. 15 – 22 RODO, jeżeli Użytkownik dokona żądania wielokrotnie, nadmiernie i bez należytego uzasadnienia. Każdorazowo Seargin będzie uzasadniał odmowę uznania któregokolwiek z praw wymienionych w żądaniu. Powtarzanie i nadmierny sposób obejmują wysyłanie kilku żądań o podobnym charakterze do pierwszego, nawet jeśli sprawa została załatwiona za pierwszym razem i wszystkie niezbędne informacje zostały przekazane np. Użytkownik wysyła żądanie dostępu do informacji, Seargin je udostępnia, ale żądanie jest powtarzane bez odpowiedniego uzasadnienia.

 

IX.                  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REKRUTACYJNYCH ORAZ W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI KANDYDATÓW

Seargin rekrutuje na potrzeby własne, jak również dla swoich klientów z uwagi na np. usługi związane z zapewnieniem Specjalistów. Dlatego pamiętaj, że Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez klientów Seargin. Taka informacja podawana jest w ogłoszeniach o pracę, które określają, że proces rekrutacji prowadzony jest na zlecenie klienta. Ponadto należy pamiętać, że zgoda wyrażona na udział w danym procesie rekrutacyjnym na wybranym stanowisku pracy obejmuje również udział w procesach rekrutacyjnych w przyszłości. Oznacza to, że dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Seargin w celu przesyłania informacji o stanowiskach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego Użytkownika.

Zgodnie z rozdziałem VIII niniejszej Polityki, Użytkownik może wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Może to zrobić, jeśli wycofanie nie wpływa na prawne wykorzystanie danych osobowych w działaniach prowadzonych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli Użytkownik został polecony przez inną osobę. W takim przypadku osoba polecająca wprowadza swoje dane osobowe, dane osoby polecanej wraz z jej CV. Seargin weryfikuje otrzymane CV biorąc pod uwagę zgodę, spełniającą wymogi RODO, osoby polecanej na przetwarzanie jej danych osobowych. Jeżeli taka zgoda została udzielona, Seargin ma zgodę na wykorzystanie danych dla celów procesu rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów możemy również pozyskiwać za pośrednictwem aplikacji wspierających Linkedin, takich jak między innymi: Lusha, RocketReach, Hunter, FindThatLead i inne. W takiej sytuacji (podczas używania w/w aplikacji wspierających Linkedin) dane są pozyskiwane bezpośrednio z portalu Linkedin, gdzie sam je zamieściłeś i nie są przekazywane do administratorów tych aplikacji.

 

X.               PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Składając zapytanie ofertowe lub zapisując się na szkolenie, konferencje lub inne wydarzenie organizowane przez Seargin, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Seargin, w tym newsletterów. Zasady uzyskania takiej zgody zostały opisane w rozdziale VI pkt 1-2 niniejszej Polityki. Zgoda może być w każdej chwili wycofana z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale VIII niniejszej Polityki.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest podstawą prawną do wysyłania newsletterów. Można jej udzielić podając swój adres e-mail w formularzu zapisu do newslettera lub w treściach bramkowanych, jak również poprzez zaznaczenie pola podczas wypełniania formularza kontaktowego lub rekrutacyjnego. Podanie adresu e-mail w formularzu zapisu na newsletter jest jednoznacznym potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 RODO dotyczącego definicji zgody jak również połączony 32. motyw RODO.

Zgodnie z powyższym motywem, wyraźnym działaniem afirmatywnym jest poinformowanie Seargin, że podany w formularzu adres e-mail Użytkownika może zostać wykorzystany do wysyłki newslettera zawierającego informacje promocyjne Seargin. Jest to jedna z dopuszczalnych form wyrażenia zgody na wykorzystanie podanego adresu e-mail w określonym celu (do takich form należy również zaznaczenie pola znajdującego się przy treści zgody).

Zgoda na przesyłanie niezamówionych informacji marketingowych, zgodnie z art. 10 regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, udzielana jest przez użytkownika samodzielnie i odrębnie poprzez zaznaczenie dedykowanego pola znajdującego się przy treści zgody.

W celu uzyskania niektórych materiałów zamieszczonych na stronie Seargin może być konieczne wypełnienie formularza, który wymaga podania danych osobowych. Takie dane będą przetwarzane zgodnie ze zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażoną przez wyraźne działanie potwierdzające. Jeśli Użytkownik chce otrzymywać inne informacje marketingowe, może oświadczyć to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Jeśli Użytkownik tego nie zaznaczy, oznacza to, że nie jest zainteresowany otrzymywaniem innych informacji i Seargin nie będzie ich wysyłał.

 

XI.                  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA SZKOLEŃ

Seargin prowadzi otwarte i dedykowane szkolenia organizowane dla Klientów i innych zainteresowanych osób. W związku z tym Seargin przetwarza dane osobowe Użytkowników biorących udział w szkoleniach w celach organizacyjnych i obsługi wszelkich spraw związanych ze szkoleniem.

 

XII.                     ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE

W Seargin profilowanie rozumiane jest jako forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która obejmuje wykorzystanie niektórych danych osobowych Użytkownika. Pozyskane dane mogą obejmować informacje z profili w mediach społecznościowych, lokalizacji lub danych dostarczonych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej Seargin. Pozwala to Seargin na:

 • zapewnienie bardziej świadomego i lepiej dopasowanego do umiejętności i doświadczenia Użytkownika wybór ofert pracy (w przypadku kandydatów do pracy),
 • dopasowania materiałów marketingowych i reklamowych do zainteresowań i potrzeb Użytkownika.

Jednym z narzędzi wykorzystywanych do profilowania jest Social Discovery, które jest częścią aplikacji Click Dimensions. Wiąże on dane przekazane Searginowi przez Użytkownika podczas rekrutacji procesu lub zapisania się na newsletter z danymi dostępnymi w mediach społecznościowych (np. LinkedIN, Goldenline) podanymi również przez tego Użytkownika. Wiązanie danych umożliwia Seargin stworzenie profilu Użytkownika, który może być wykorzystany do:

 • przekazywania informacji o ofertach pracy uwzględniających kompetencje i doświadczenie zawodowe tej osoby, wysyłanie materiałów marketingowych obejmujących preferencje i zainteresowania tej osoby,
 • przesyłanie informacji o planowanych szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Seargin, które obejmują kompetencje lub zainteresowania tej osoby.

Dzięki temu nie wysyłamy nieistotnych i niechcianych informacji oraz zmniejszamy ryzyko tworzenia spamu.

Przykładem takich działań może być wiązanie danych podawanych w procesie rekrutacji (np. CV, list motywacyjny) oraz danych kontaktowych (np. e-mail, numer telefonu) z informacjami udostępnianymi w serwisach takich jak LinkedIn czy Goldenline (np. dane identyfikacyjne i kontaktowe, opis doświadczenia zawodowego, wykształcenie, umiejętności czy zainteresowania). W tym przypadku wiązanie danych oznacza łączenie informacji z własnych systemów informatycznych (takich jak dane kandydatów do pracy przechowywane w CRM) z informacjami udostępnianymi online.

Korzystanie z tego narzędzia wpływa na zakres informacji wysyłanych do Użytkownika np. treść newslettera, który może zawierać informacje o szkoleniach, wydarzeniach, aktualnych promocjach czy rabatach. W przypadku rekrutacji uzyskane dane pozwalają na podjęcie decyzji, czy Użytkownik powinien być nadal przetwarzany jako kandydat do pracy, poddany testom technicznym lub zaprezentowany klientowi.

Wszystkie wyżej wymienione aspekty korzystania z narzędzia i jego efekty stanowią uzasadniony interes Seargin jako Administratora Danych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wynika to z faktu, że dane osobowe uzyskane za pomocą narzędzia pozwalają Seargin podejmować decyzje umożliwiające obniżenie kosztów operacyjnych procesów rekrutacyjnych, działania marketingowe, których celem jest budowanie reputacji Seargin jako firmy wiarygodnej, stawiającej na jakość świadczonych usług i satysfakcję pracowników, a także respektowanie potrzeb i wymagań Użytkownika w zakresie przesyłanych informacji.

Seargin zapewnia, że informacje lub dane uzyskane za pomocą narzędzia są wykorzystywane wyłącznie w celu opisanym powyżej i nie są udostępniane innym podmiotom, które specjalizują się w tworzeniu takich profili. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się profilowaniu zgodnie z rozdziałem VIII, pkt 6-7 niniejszej Polityki. W związku z tym Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji marketingowych, sprzedażowych oraz aktualizacji ofert pracy dostosowanych do jego profilu lub kompetencji. Ponadto oznacza to również, że Seargin przestanie używać narzędzia do profilowania danych osobowych tego Użytkownika, ale nadal będzie mógł je przetwarzać w przypadku posiadania innej podstawy prawnej np. zgody.

 

XIII.                       ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW

Seargin przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z organizowaniem i przeprowadzaniem konkursów. Zapisując się na wydarzenie za pomocą specjalnego formularza lub kontaktu mailowego, Użytkownik zezwala na przetwarzanie swoich danych w celu przeprowadzenia wszelkich działań związanych z danym konkursem. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające. Użytkownik może wycofać zgodę zgodnie z rozdziałem VIII, pkt 8 niniejszej polityki, ale w rezultacie nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie.

 

XIV.                      BEZPIECZEŃSTWO

Seargin wdrożył odpowiednie (organizacyjne i techniczne) środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym przetwarzaniem lub modyfikacją. Seargin jest zobowiązany do ochrony wszelkich informacji ujawnionych przez Użytkowników zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i poufności. Seargin posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który jest certyfikowany jako zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa ISO 27001, które zapewniają, że Seargin działa zgodnie z przepisami RODO w zakresie wdrożonych środków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (art. 32 RODO). Seargin posiada odpowiednie procedury zarządzania dostępem do systemów informatycznych, które uniemożliwiają przetwarzanie danych przez nieupoważnionych pracowników.

Pracownicy Seargin poddawani są regularnym szkoleniom dotyczącym bezpiecznego przetwarzania danych osobowych oraz aktualnych zagrożeń. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych danych przekazywanych przez Użytkowników, Seargin stosuje dedykowane certyfikaty SSL, które do przesyłania danych udostępnianych na stronach internetowych Seargin do systemów informatycznych wykorzystują klucze szyfrowania danych oparte na najbardziej niezawodnych algorytmach szyfrowania takich jak RSA lub SHA (min. 1024 bitów).

 

XV.        COOKIES

Seargin oświadcza, że strona www.seargin.com oraz inne strony internetowe należące do Seargin wykorzystują pliki cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w sposób wyjaśniony poniżej.

Użytkownik przed pierwszym rozpoczęciem korzystania z Serwisu informowany jest o tym, że strona internetowa używa plików cookies. Użytkownik może zaakceptować wszystkie pliki cookies, odrzucić wszystkie albo dokonać wyboru poszczególnych kategorii plików cookies.

Ustawienia dotyczące plików cookies używanych na www.seargin.com i inne strony internetowe mogą być modyfikowane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej podmiotu trzeciego. Pliki cookies są wykorzystywane do:

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich (w szczególności pliki te pozwalają zidentyfikować urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb).
 2. Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co prowadzi do poprawy ich struktury i zawartości.
 3. Dostarczać m treści dopasowane do zainteresowań Użytkowników.

Rodzaje plików cookies używanych przez Seargin:

 1. Necessary- pliki cookies niezbędne umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej, takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez tych plików nie można poruszać się po stronie ani korzystać z jej funkcji. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Masz prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.
 2. Functional- funkcjonalne pliki cookies, które pozwalają stronie internetowej “zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia i spersonalizować interfejs np. pod kątem wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej
 3. Performance – pliki służące do mierzenia odwiedzalności / wydajności / śledzenia. Cookies zbierają informacje dotyczące sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony (monitorowanie odbiorców). Dzięki nim możemy doskonalić funkcjonalności strony, identyfikować najbardziej popularne obszary i zdobywać wiedzę o efektywności naszych kampanii reklamowych.
 4. Analytics – Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.
 5. Advertisement cookies – reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie śledzą odwiedzających w witrynach internetowych i zbierają informacje w celu wyświetlania dostosowanych reklam.
 6. Others- inne nieskategoryzowane pliki cookie, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w kategorii

 

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie strony internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika oznacza akceptację dla stosowania plików cookies.

 

XVI. ZMIANY W POLITYCE

W związku z rozwojem i postępem technologii oraz zmieniającymi się przepisami, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach tych zasad Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie nowej treści tego dokumentu na stronie internetowej www.seargin.com/privacy-policy.

 

 

 

 

READY TO JOIN IT REVOLUTION?

Send us a message using the contact form below.
I'm a Client. Let`s have a conversation.
I'm an IT Expert or Engineer looking for a great job / project opportunity.