Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych

MIEJCE REALIZACJI ORAZ GODZINY ZAJĘĆ

1. Szkolenia odbywają się w Centrum Szkoleniowym w Warszawie

Pierwszy dzień szkoleń: 10:00 – 17:00
Następne dni szkoleń: 09:00 – 17:00
Ostatni dzień szkolenia 09:00 – 16:00

Szkolenia jednodniowe rozpoczynają się o godzinie 9:00 i trwają do godziny 17:00.

REJESTRACJA NA SZKOLENIA

2.Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach powinny zostać przesłane do Seargin z uwzględnieniem odpowiedniego formularza zamówienia w formie skanu na następujący adres e-mail: szkolenia@seargin.com.
Każde zgłoszenie przed przesłaniem musi być opatrzone w podpis osoby upoważnionej i pieczątkę firmową.

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej na 8 dni przed datą rozpoczęcia kursu.
Seargin Sp. z o.o. nie będzie honorowało formularzy zamówienia w formie zmienionej.

3.Po otrzymaniu przez Seargin zgłoszenia uczestnictwa, wysyłane jest potwierdzenie rejestracji Uczestnika na szkolenie, które zawiera datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia oraz informacje dodatkowe.

4.W przypadku odwołania szkolenia, Seargin Sp. z o.o. nie ponosi kosztów związanych z innymi rezerwacjami dotyczącymi pobytu na szkoleniu (w szczególności takich jak: koszty podróży uczestnika, rezerwacje hotelowe, etc.).

5.Przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na szkolenie otwarte nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji oraz nie oznacza, że zgłoszona osoba została uwzględniona jako Uczestnik danego szkolenia. Potwierdzenie rejestracji Uczestnika na danym szkoleniu oznacza przyjęcie zgłoszenia do realizacji. Seargin Sp. z o.o. jest uprawniona do odmowy przyjęcia formularza zamówienia w następujących przypadkach:

a.Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie zostały zabukowane,
b.Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.

6.Seargin Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku Seargin zaproponuje Uczestnikowi szkolenie w innym możliwym terminie.

7.Potwierdzenie rejestracji Uczestnika na szkoleniu nie jest równoważne z potwierdzeniem realizacji samego szkolenia, na które Uczestnik został zarejestrowany. Przed realizacją szkolenia Uczestnicy szkoleń powinni otrzymać potwierdzenie ich ostatecznej realizacji. W przeciwnym wypadku uznaje się, że szkolenie nie jest realizowane w danym terminie.

REZYGNACJA

8.Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa najpóźniej na 8 dni przed terminem jego realizacji.

9.Pisemna rezygnacja ze szkolenia powinna być przesłana do Seargin na odpowiednim formularzu w formie skanu na adres e-mail: szkolenia@seargin.com.

10.W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 8 dni przed jego rozpoczęciem, zgłaszający uczestnictwo ponosi 50 % ceny brutto całego szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie jego realizacji, uczestnik zostaje obciążony 100 % ceny brutto szkolenia.

SYSTEM SZKOLENIOWY

11.Szkolenia otwarte są co do zasady realizowane na systemach szkoleniowych SAP, z wyjątkiem szkoleń, które do odpowiedniej realizacji nie wymagają systemu szkoleniowego.

12.Ze względu na specyfikę niektórych szkoleń SAP, w szczególności szkoleń Administracyjnych i Business Objects, niektóre ćwiczenia na szkoleniach wykonywane są w parach. Uczestnik zgłaszając swoje uczestnictwo w szkoleniach SAP, akceptuje taką możliwość.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE; JĘZYK REALIZACJI SZKOLEŃ

13.Uczestnik szkolenia otwartego SAP otrzymuje jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych do szkolenia, na które został zarejestrowany w języku angielskim. Materiały szkoleniowe są materiałami autoryzowanymi przez SAP SE.
14.Szkolenia otwarte realizowane są, co do zasady, w języku polskim, w oparciu o materiały szkoleniowe dostępne w języku angielskim.

OPŁATY

15.Cena za szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe, system szkoleniowy (jeśli wymagany), obsługę recepcyjną, ciepłe i zimne napoje oraz lunch podczas trwania kursu.

16.Opłata jest opłatą za całe szkolenie, a nie poszczególne jego dni.

17.Całkowitą należność za szkolenie należy wnieść w ciągu 3 dni od daty wystawienia faktury przez Seargin Sp. z o.o. na wskazany rachunek bankowy Seargin:

Alior Bank Spółka Akcyjna, nr rachunku: 51 2490 0005 0000 4530 5189 4164.

18.W przypadku finansowania usług szkoleniowych przez osoby fizyczne lub spółki, które po raz pierwszy korzystają z usług szkoleniowych, podmioty te są zobowiązane do dokonania przedpłaty za zamawiane usługi szkoleniowe, na wskazany rachunek bankowy Seargin.

REZERWACJE HOTELOWE

19.Uczestnicy szkolenia rezerwują miejsca noclegowe oraz ponoszą koszty rezerwacji we własnym zakresie.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

20.Przekazane Uczestnikom egzemplarze materiałów szkoleniowych stają się własnością Uczestników, przy czym prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej pozostają przy SAP SE. Uczestnik nie ma prawa w szczególności do wykorzystywania materiałów w celu prowadzenia szkoleń, warsztatów, udostępnienia, powielania, tłumaczenia na języki obce, wprowadzania do obrotu, jakiejkolwiek ich zmiany.

21.Przeniesienie własności egzemplarzy materiałów szkoleniowych nie skutkuje przeniesieniem autorskich praw majątkowych do egzemplarzy ani na Uczestników szkoleń, ani na Spółki – Pracodawców kierujących Uczestników na szkolenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEARGIN

22.Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, całkowita odpowiedzialność Seargin bez względu na podstawę prawną roszczenia (tj. zarówno z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań umownych, jak i z tytułu czynu niedozwolonego), ograniczona jest do wartości netto wynagrodzenia należnego Seargin Sp. z o.o. za daną usługę szkoleniową (według określnego zamówienia).

23.Seargin Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy umyślnej oraz jedynie za szkody spowodowane naruszeniem istotnych zobowiązań Seargin Sp. z o.o. Seargin Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za udokumentowane szkody rzeczywiste, poniesione przez Zamawiającego (damnum emergens), z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).

24.Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania bezpośrednio na skutek działania siły wyższej, tj. w szczególności na skutek pożaru, wybuchu, klęski żywiołowej, strajków, ataku terrorystycznego, wojny, ograniczenia działalności na podstawie ustawy lub rozporządzenia.

2018 © Copyright by Seargin