Klauzula informacyjna – Projekt Skill Matrix

Ochrona prywatności jednostki ma kluczowe znaczenie dla przyszłości biznesu.


Stworzyliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby zademonstrować nasze zdecydowane zaangażowanie w prawo jednostki do ochrony danych i prywatności.

Określa ono, w jaki sposób postępujemy z informacjami, które mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną (dane osobowe).

Oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu wyjaśnienie, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Seargin, kto wykorzystuje Twoje dane osobowe, w jakim celu, jak długo oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

Kto gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe?

Seargin, w formie odpowiedniego podmiotu prawnego, jest albo Seargin Sp. z.o.o. w Gdańsku, Polska, albo Seargin LLC w Dover, USA lub Seargin Ltd w Londynie, lub jakikolwiek inny podmiot z globalnej grupy firm Seargin. Oświadczenie o ochronie prywatności Seargin szczegółowo opisuje, które czynności przetwarzania mają zastosowanie do którego podmiotu z grupy Seargin.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest: Seargin Sp. z o.o., Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk, KRS: 0000499229, Poland Cert. 10594.

Jak można skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu rodo@seargin.com oraz formularzy lub adresów wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej administratora danych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z centralizacją informacji na temat kompetencji pracowniczych:

  • Informacji o posiadanej edukacji i certyfikatach,
  • Informacji o poziomie znajomości języków ojczystych i obcych,
  • Informacji o umiejętnościach miękkich / towarzyszących i ich poziomu,
  • Informacji o umiejętnościach i ich poziomu dla kompetencji „twardych” / technicznych / głównych jak znajomość konkretnych technologii, rozwiązań branżowych, narzędzi, programów, metodologii, systemów informatycznych, języków programowania i towarzyszących im frameworków;

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może ograniczyć lub uniemożliwić wykonywanie przyszłych umów lub ograniczyć przedstawianą ilość ofert z uwagi na specyficzne wymagania dot. umiejętności ze strony klientów;
  • Niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych osobowych może być obowiązkowe, gdy wynika tak z zawartej umowy, a brak podania tych danych może ograniczyć możliwość wykonywania umowy.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

  • wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, gdy i w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; lub
  • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;
  • w związku z realizacją obowiązku prawnego, do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;
  • upływu czasu przechowywania danych wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy (min. 10 lat)

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych (procesorów), obejmujących między innymi dostawców rozwiązań informatycznych, dostawców wsparcia technicznego.

Twoje dane osobowe będą mogą być udostępnione do odbiorców i partnerów z którymi administrator danych nawiązuje współpracę.

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich wyłącznie, gdy administrator danych ma właściwą podstawę prawną m.in. na podstawie wydanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych).

Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a w przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną podane dane osobowe administrator danych nie będzie w stanie przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.

READY TO JOIN IT REVOLUTION?

Send us a message using the contact form below.
I'm a Client. Let`s have a conversation.
I'm an IT Expert or Engineer looking for a great job / project opportunity.